Nieuwe natuur heeft vanaf dag één al meerwaarde

Natuurontwikkeling: geduld is een schone zaak of toch niet? Op veel plekken in Nederland worden natuurgebieden verbeterd. Veel gebieden die als natuurgebied zijn aanwezen zijn ontstaan uit locaties met min of meer menselijk gebruik. Sommige van de gebieden hebben te lijden gehad van de effecten van industrie, overbemesting, recreatie en andere menselijke factoren. De uitdaging voor een groenbedrijf is om een gebied binnen het gestelde budget en binnen de beperkingen die de geschiedenis ons oplegt, de kwaliteit van de aanwezige natuur zo veel mogelijk te verbeteren.

Een variatie aan omstandigheden zorgt voor de interessantste natuur

Een ecologisch adviseur kent de mogelijkheden om met beperkte ingrepen een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit te realiseren. Er zijn veel ingrepen mogelijk: van de toepassing van begrazing of bemaaiing, tot het veranderen van de waterstand, tot het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Het doel is vaak om een afwisseling aan habitats en milieufactoren te creëren, zodat de flora en fauna in het gebied gevarieerder wordt en de natuurwaarde groter wordt.

Natuur ontwikkelt zichzelf in de loop van de tijd

Een volwaardig natuurgebied ontstaat niet van de ene op de andere dag. Natuur heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Maar gedurende die tijd heeft een gebied wel degelijk waarde. Op pas afgegraven en ontwaterde grond vestigt zich eerst pioniersvegetatie, planten die onder ruige omstandigheden kunnen overleven. Via een natuurlijk proces van opvolging (successie) worden deze planten daarna vervangen door grassen, kruiden en andere lage begroeiing. Later ontwikkelen zich op deze plek struiken en bomen.

Natuur is niet alleen waardevol als het ‘af’ is

Dit constant doorgaande proces biedt mogelijkheden voor veel bijzondere en zeldzame soorten. Op een plek die een aantal jaren eerder nog een complex van weilanden was, kan zo een interessant natuurgebied ontstaan met wisselende waterstanden, moerasplanten en ruigtevegetatie, en zeldzame diersoorten als de roerdomp, de Noordse woelmuis en de bever. Natuurbeheer is vaak een kwestie van lange adem, dat is waar. Maar ook voordat een gebied zich na jaren tot een bos heeft ontwikkeld, biedt het vaak al een hoge natuurwaarde.

Geplaatst in: Tuin